top of page

Algemene Verkoopvoorwaarden Groepen & Seminars

1. Diensten: 

De diensten waaruit ons seminariepakket bestaat, zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Al onze prijzen zijn in Euro inclusief BTW. Elke dienst die niet binnen het kader van het pakket valt, wordt bovendien gefactureerd volgens het geldende tarief. Elke dienst die niet wordt geleverd en aangevraagd na de reservering, zal het voorwerp uitmaken van een aanvullende schatting die moet worden aanvaard en die onderworpen is aan deze algemene voorwaarden.

2. Reservering – Aanbetaling: 

Om een reservering te bevestigen:

- De bestek moet ondertekend zijn (eventueel met stempel van het bedrijf) met de vermelding "Goed voor akkoord"

- Een aanbetaling gelijk aan 50% van het totale bedrag (inclusief btw) van de schatting moet door Châtellerie de Schoebeque zijn ontvangen, maximaal 15 dagen vóór de datum van de dienst.

- Een afdruk van de creditcard wordt gevraagd als het saldo van de factuur op de dag van vertrek moet worden betaald.

- In het geval van het aanmaken van een leveranciersaccount met het verzenden van een factuur, moet de aanbetaling gelijk zijn aan de totaliteit (inclusief btw) van de schatting, en het saldo van de te betalen factuur mag niet meer bedragen dan 5 dagen (na de kostenboete van 60€ per dag is van toepassing).

- In het geval dat de reservering minder dan 60 dagen voor de startdatum van de service wordt gemaakt, is het verzoek om aanbetaling gelijk aan 100% van het bedrag van de schatting inclusief belasting.

Alle reserveringen moeten schriftelijk (brief, fax of e-mail) door het hotel worden bevestigd.

Elke door de klant bevestigde reservering impliceert de volledige aanvaarding van deze Algemene Verkoopvoorwaarden in hun geheel.

Deze voorwaarden voor vooraf reserveren kunnen echter worden gewijzigd in functie van het aantal gereserveerde kamers en/of de bijzonderheden van de dienst en zullen dan in de offerte worden vermeld.

3. Regels: 

Al onze facturen met betrekking tot uw verblijf zijn betaalbaar bij ontvangst en mogen niet langer zijn dan 7 dagen (hierboven is een boete van € 60 per dag van toepassing).

4. Lijst met namen: 

De namenlijst van klanten moet 7 dagen voor aankomst van het seminar/de groep naar het hotel worden gestuurd, dit nummer zal worden gebruikt als basis voor de facturering. Zonder deze vermelding behoudt het hotel zich het recht voor om het aantal gereserveerde kamers zonder voorafgaande kennisgeving met 10% te verminderen.

Bovendien, als binnen deze periode het kamerquotum niet wordt gerespecteerd, worden de kamers gefactureerd.

5. Annulering - Uitstel

In geval van gedeeltelijke of volledige annulering van het evenement minder dan een maand voor de datum van de dienst, blijven de aanbetalingen bij het hotel, zelfs in geval van herverhuring van de kamers. Bij overschrijding van deze termijnen zal het geschatte aantal geannuleerde kamers, die niet door de termijnen worden gedekt, volledig worden gefactureerd in het geval dat deze kamers niet opnieuw worden verhuurd.

Het verzoek om uitstel moet uitdrukkelijk en schriftelijk gebeuren.

Onder de termijn van een maand wordt het uitstel overgelaten aan de gesprekspartner van Chatellerie de Schoebeque en moet schriftelijk worden bevestigd.

6. Keuze uit cateringdiensten: 

Het aantal couverts voor elke maaltijd en de keuze van de verschillende diensten moeten naar het hotel worden gestuurd7 dagen ervoorde datum van de dienst.

Het definitieve aantal couverts voor elke maaltijd moet worden meegedeeld72 uur van tevoren(maandag t/m vrijdag) dienen als basis voor facturering.

Het mag niet meer dan 7% afwijken van het aantal dat bij de boeking is opgegeven. Indien dit niet het geval is, worden de dienst en de facturatie uitgevoerd volgens de voorwaarden van de aanvaarde offerte.

7. Facturering: 

Elke individuele factuur voor extra's die niet door de betrokken deelnemer is betaald, wordt op de hoofdfactuur van het seminarie aangerekend. Voor diensten die niet in het seminariepakket zijn inbegrepen, wordt een afzonderlijke facturatie opgesteld voor betaling bij ontvangst aan de betrokken dienstverlener. Het hotel is niet aansprakelijk voor de betaling van diensten die niet uitdrukkelijk door het hotel zijn besteld.

8. Organisatie van het verblijf: 

De kamers zijn op de dag van aankomst vanaf 16.30 uur beschikbaar en dienen 's ochtends na het ontbijt (uiterlijk 10.00 uur) te worden verlaten. Bij alle groepsreserveringen vindt het ontbijt plaats aan het buffet tussen 07.30 uur en 10.00 uur.

9. Kamers en uitrusting: 

Elke extra kamer die nodig is, wordt extra in rekening gebrachtvolgens onze huidige tarieven.

Elk ontbrekend of beschadigd materiaal zal worden gefactureerd op basis van de vervangings- of reparatiewaarde en moet aan de leverancier worden betaald na ontvangst van de factuur.

Elke lay-out en elke specifieke decoratie (vlaggen, logo, bewegwijzering, enz.) zijn onderworpen aan de beoordeling en voorafgaande toestemming van het hotel en moeten uiterlijk 48 uur voor de startdatum van de demonstratie in het hotel worden afgegeven. Als pakketten moeten worden afgeleverd, moet de opdrachtgever-organisator dat doeninformeer het hotel uiterlijk 7 dagen voor de geplande leverdatum.Om aansprakelijkheids- en veiligheidsredenen wordt elke onaangekondigde levering systematisch teruggestuurd naar de afzender.

10. Disclaimer: 

Het hotel of zijn personeel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal, van welke aard dan ook, die de klant-organisator, de deelnemers of de bezoekers treft, behalve voor zover de betreffende goederen vooraf uitdrukkelijk en tegen regelmatig ontvangstbewijs aan de vestiging zijn toevertrouwd.

11. Te late betaling: 

Elke vertraging in de betaling met betrekking tot de voorwaarden bepaald in de voorgaande paragrafen geeft aanleiding tot het aanrekenen van verwijlintresten op basis van € 60 per dag.

12. Beeldrechten: 

De aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden is geldig, bij gebrek aan andersluidende schriftelijke informatie verzonden naar de Chatellerie de Schoebeque op de dag of uiterlijk voor het einde van de dienst, voor toestemming voor reproductie en weergave van foto's en/of of video's (in het geval van rapportage). Bijgevolg machtigt de klant of gast Chatellerie de Schoebeque om de tijdens haar activiteit gemaakte beelden uit te zenden.

De afbeeldingen mogen worden geëxploiteerd en rechtstreeks worden gebruikt in alle vormen en alle tot nu toe bekende en onbekende media, zonder enige tijdslimiet (pers, brochure, display, internet, sociale netwerken, enz.) voor de promotie van de activiteiten van de Chatellerie de Schoebecque. De klant erkent volledig tevreden te zijn met zijn rechten en kan geen aanspraak maken op enige vergoeding voor de exploitatie van de in deze paragraaf bedoelde rechten.

13. Logo: 

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door de Klant, behoudt Chatellerie de Schoebeque zich het recht voor om in haar creaties een commerciële verklaring op te nemen die haar bijdrage duidelijk aangeeft. Bovendien machtigt de klant Chatellerie de Schoebeque om zijn naam en logo te vermelden in commerciële documenten als referentie, en om voor promotionele doeleinden de creaties en verwezenlijkingen (type logo) die voor zijn rekening worden uitgevoerd, te gebruiken.

14. Geschil: 

In geval van een geschil is de bevoegde rechtbank die van de maatschappelijke zetel van het hotel.

Nota Bene: De aanvraag van een prijsopgave door een organisator vormt geen enkele contractuele band tussen de partijen. De geldigheidsduur van de aanbiedingen, in het bijzonder de prijsstelling, is beperkt tot7 dagen na het uitbrengen van de offerte.

bottom of page